श्याम धणी को आयो रे बुलावो लिरिक्स

Shyam Dhani Ko Aayo Re Bulao Lyrics

श्याम धणी को आयो रे बुलावो,
चालो खाटु धाम आयो फागणियो,
मेले मे मिलेगो म्हारो सांवरियो….

श्याम का सेवक पैदल चाले, श्याम बिना गाडी नहीं हालै,
सागे चालतो मिलेगो म्हारो सांवरियो,
मेले मे मिलेगो म्हारो सांवरियो….

श्याम का सेवक चंग बजावे, घुमर घाले और भजन सुनावे,
सागे नाचतो मिलेगो म्हारो सांवरियो,
मेले मे मिलेगो म्हारो सांवरियो….

श्याम का सेवक जीमण बैठे, ‘संजु’ श्याम ना चैन सै.बैठे,
फलका बेलतो मिलेगो म्हारो सांवरियो,
मेले मे मिलेगो म्हारो सांवरियो….