खाटू को श्याम रंगीलो रे भजन लिरिक्स

Khatu Ko Shyam Rangilo Re Lyrics

खाटू को श्याम रंगीलो रे, खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे, खाटू को ||

ऐसो तो रंगीलो छैलो, और नहीँ देख्यौ,
ऐसो तो रंगीलो छैलो, और नहीँ देख्यौ,
देख्यौ एक हठीलो रे, खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे, खाटू को…

बंसरी बजावे छैलो, लूल लूल गावै,
बंसरी बजावे छैलो, लूल लूल गावै,
गावै तान रसीलो रे, खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे, खाटू को…

आप भी नाचै छैलो, भगत नचावै,
आप भी नाचै छैलो, भगत नचावै,
नाचै नाच नचावै रे, खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे, खाटू को…

नाचत नाचत, भयो मतवारो,
नाचत नाचत, भयो मतवारो,
मतवारो श्याम हमारो रे, खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे, खाटू को…

काशीराम जी को, श्याम सलोनो,
काशीराम जी को, श्याम सलोनो,
भगता को रखवारो रे, खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे, खाटू को…

खाटू को श्याम रंगीलो रे, खाटू को,
खाटू को श्याम रंगिलो रे, खाटू को ||